Delovna terapija

Vaše bivanje v domu lahko postane polno, kvalitetno  in zadovoljno, z vključitvijo v različne aktivnosti, ki jih nudi delovna terapija. 

Področje skrbi zase: V skrbi za vaše samostojno življenje na področju DA (dnevnih aktivnosti) skrbimo, se učimo in svetujemo pri aktivnostih oblačenja, hranjenja, obuvanja in osebne higiene, funkcionalne mobilnosti (transfer, uporaba ortopedskih pripomočkov, obvladovanje okolja). Na skupinskih srečanjih poskrbimo preko igralne terapije za različne funkcionalne aktivnosti in treninge s telovadnimi pripomočki, s pogovori pa vzdržujemo in na novo ustvarjamo socialne interakcije. S sprehodi po domu, lepo urejenem atriju in bližnji okolici pa skrbimo za splošno psihofizično kondicijo. 

Področje produktivnosti:  V obliki skupinske in individualne oblike dela, z različnimi aktivnostmi skrbimo za: urejenost ožjega in širšega okolja (vrtnarjenje), učenje kreativnih in drobno terapevtskih tehnik, učenje gospodinjskih aktivnosti, vključitev v dramsko in uredniško skupino. 

Področje prostega časa: Nudimo možnost izposoje knjig v domski knjižnici (biblioterapija), prebiranje različnih tematskih literatur in dnevnih novic na vsakodnevnih skupinskih srečanjih, muzikoterapija, pevske vaje, računalniško opismenjevanje, družabno športne igre in športno rekreacijske dejavnosti (sprehodi, hoja), prireditve, pikniki in srečanja v večnamenski dvorani, ob lepem vremenu pa zunaj v atriju Doma.


 

Verski obredi: možnost obiskovanja verskih obredov (trikrat tedensko) v večnamenski dvorani ali v kapeli, ki stoji v središču atrija. 

Medgeneracijska srečanja: v tem načinu življenja, je nujno potrebno, da pomagamo pri oblikovanju nove sodobne mreže medgeneracijskih programov za kakovostno starost. Kar nekaj jih je, ki se medsebojno prepletajo, a je vsak po svoje specifičen. Zagotovo pa je poglavitno, da jih razvijamo tako v notranjosti same ustanove (stanovalec-delavec), kot tudi in predvsem v ožjem in širšem okolju (stanovalec-svojec, stanovalec-otroci iz Vzgojno varstvenih zavodov in šol). Vsi programi temeljijo na medsebojnem spoznavanju posameznih generacij in ozaveščanju okolice od najmlajših, pa do starejših, o nujnosti medsebojnega prepletanja in sodelovanja.


 

Medsebojno sodelovanje že nekaj let poteka v okviru delovne terapije. Posebej velja omeniti sodelovanje z osnovnimi šolami v obliki nastopov in koncertov ter aktivna druženja z Vzgojno varstvenimi centri – vrtci, otroci od 3. do 6. let. Pomembno je aktivno sodelovanje stanovalcev in otrok pri različnih gibalnih aktivnostih (skupna telovadba, športno družabne igre, žoganje, ročne spretnosti pri skupinskem kreativnem ustvarjanju) in verbalno socializacijskih aktivnostih (skupno prepevanje, igranje na instrumente, pogovori, recitacije, uganke, itd).


 

Vsa ta srečanja pustijo nepozabne spomine in vplivajo na kakovost življenja posameznega stanovalca. Pomen medgeneracijskih sodelovanj je: spoznavanje in prepletanje interakcij med generacijami, rušenje tabujev v zvezi z starostniki kot neaktivnih, vase zaprtih in nekoristnih ljudi, ter dvig samozavesti in volje do življenja, spoznanje koristnosti in potrebnosti v odnosu do mlajših.


 


CILJ DELOVNE TERAPIJE
je lajšanje različnih psihofizičnih bolezenskih stanj z uporabo namenskih aktivnosti, v okviru individualnih želja, potreb in zmožnosti, ter stanovalcu omogočiti  v kar največji meri samostojno, polno, ustvarjalno in družabno bivanje v domu.


 

Vse pravice pridržane 2010 www.dso-kamnik.si
Powered by CDE & PROGMBH