Sprejem v dom

 

Sprejem v dom ureja socialna služba doma. Popolna prošnja za sprejem vsebuje naslednjo dokumentacijo:

 

•    izpolnjeno prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo z lastnoročnim podpisom prosilca oz. njegovega zakonitega zastopnika

 

•    mnenje osebnega oz. lečečega zdravnika o zdravstvenem stanju, ki ni starejše od meseca dni

 

•    izjavo o (do)plačilu storitev

 

•    pooblastilo oz. odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika (obvezna priloga samo v primeru, da prošnjo za sprejem oz. premestitev vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec vlagatelja).

 

•    dokazilo o državljanstvu republike Slovenije in potrdilo o stalnem bivanju (tuji državljani dovoljenje za stalno bivanje) - namesto dokazila v tej alineji lahko uporabnik priloži fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo in stalno prebivališče, ali pa se dokument da na vpogled ob osebni vložitvi prošnje (ob vpogledu uradna oseba naredi uradni zaznamek o podatkih)

 

 

 

Vse dokumente (prošnjo in priloge) dobite v socialni službi ali recepciji doma ali pa jih natisnite na spodnjih povezavah:

 

Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo 

 

Izjava o postavitvi pooblaščenca

 

Izjava o (do)plačilu

 

Mnenje o zdravstvenem stanju

 

Izjava o umiku prošnje za sprejem ali premestitev 

 

Vloga za odpust iz zavoda

 

 

Prispelo prošnjo za sprejem obravnava Komisija za sprejem, premestitev in odpust iz zavoda, ki vas o svoji odločitvi pisno obvesti.

 

Komisija predlaga sprejem uporabnika iz seznama čakajočih za sprejem in pri tem upošteva:

 

•    vrstni red po prispetju prošenj oz. čas vložene prošnje

 

•    zdravstvene in socialne razloge, ki pogojujejo vrsto potrebne storitve oziroma oskrbe

 

•    bližino stalnega bivališča uporabnika in njegovih svojcev

 

•    socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čim prejšnega sprejema.

 

 

V PRIMERU ODDAJE PROŠNJE ZA SPREJEM ALI PREMESTITEV V INSTITUCIONALNO VARSTVO PO ELEKTRONSKI POTI LE-TO POŠLJITE NA NASLOV: prosnje@dso-kamnik.si

 

 

V primeru uveljavljanja oprostitve plačila institucionalnega varstva na pristojnem Centru za socialno delo upravičenec do storitve in zavezanec vložita vlogo na naslednjih obrazcih

 

 

 

Vabimo vas, da se v domu oglasite tudi osebno in si v razgovoru s socialno delavko pridobite dodatne informacije o sprejemu in bivanju v našem domu. Za razgovor in ogled doma pokličite na tel. (01) 839-15-18 ali (01) 839-15-06.

 

Kontaktna oseba za prejem informacij in prošnje: Sabina Ravnikar, univ.dipl.soc.delavka (za sprejem v dom) ter Lidija Knavs, univ.dipl.soc.delavka (za sprejem v dnevno varstvo)

 

 

Uradne ure socialne delavke:

 

Ponedeljek, sreda: 9h – 12h  in 14h -16h (zaželeno je, da se v popoldanskem času najavite)

Petek: 9h – 12h

Torek, četrtek: neuraden dan

 

 

Vse pravice pridržane 2010 www.dso-kamnik.si
Powered by CDE & PROGMBH