V domu smo bili v zadnjih letih večkrat soočeni z anonimnimi navedbami, vezanimi na investicije, vodenje, vzdrževanje, pogoje dela in bivanja, prehrano, zdravstveno nego… Navedbe smo tako večkrat z vso resnostjo obravnavali na strokovnem kolegiju, Zboru delavcev in Svetu zavoda. Konec preteklega tedna smo omenjene anonime navedbe dobili tudi v obliki novinarskih vprašanj, anonimni zapis pa je romal tudi na ministrstvo.

Tako smo ponovno strnili pojasnila in vas želimo z njimi seznaniti. Obenem prosimo tako sodelavce kot svojce, da brez zadržkov sporočite, če vas karkoli skrbi ali moti, da lahko skupaj poiščemo ustrezne rešitve.

Anonimne navedbe moramo tako ponovno zavrniti kot neutemeljene, določene težave (kadrovske, finančne in druge kronične težave domov po Sloveniji) pa niso od včeraj oz. vezane na posamični mandat. Ob nastopu mandata sem skupaj s sodelavci, ki imajo odgovornost vodenja, s polnim elanom pristopila k potrebnim spremembam, ki so jih kot nujne prepoznavali tudi zaposleni. Vsakodnevno smo se soočali s težavami, predvsem na kadrovskem in finančnem področju (finančno stanje je bilo ob nastopu mojega mandata negativno) ter na področju vzdrževanja. Situacijo smo na vseh področjih pomembno izboljšali, jasno pa se zavedamo tudi dela, ki nas še čaka.

VZDRŽEVANJE:
Objekt je bil predhodno tehnično slabo vzdrževan; bilo je veliko pomanjkljivosti, ki ob prejšnjih mandatih in obnovah niso bile sanirane. Zaradi predhodnega negativnega poslovanja doma in slabe likvidnosti smo vsa vzdrževalna dela skrbno načrtovali in izvajali postopoma, skladno s finančnimi možnostmi. Potrebno je bilo urediti nove klime, izgraditi nadstrešek nad klančino, nadomeščamo okvarjene naprave v kuhinji, popravili smo prezračevanje v kuhinji, odpravili pomanjkljivosti razsvetljave na parkirišču, delno sanirali parkirišče, zamenjali plinska kotla za ogrevanje sanitarne vode, vzdržujemo stanje kanalizacije, vzpostavili smo sistem TV priključkov itd. V času epidemije smo ustrezno uredili čiste in nečiste prostore, skrbeli za izvajanje vseh preventivnih ukrepov in krepili sodelavce, da so naši zaposleni ob velikih naporih zmogli poskrbeti za stanovalce. Ves čas smo skrbeli za redno vzdrževanje objekta, informacijski sistem, se odločili za nadgradnjo informacijskega sistema, uredili telefonsko IT ureditev, na posameznih mestih dostopnost do WI FI omrežja. Uredili smo ozvočenje v avli in dvorani ter sanirali streho, ki je bila kasneje poškodovana v viharju in je bila potrebna ponovna sanacija. Z lastnimi sredstvi smo financirali tudi pripravo vse potrebne dokumentacije za izgradnjo prizidka, vendar ministrstvo sredstev zaradi poplav ni moglo zagotoviti. Vse to smo postorili ob skromnih finančnih virih in z izjemnimi skupnimi napori. Ponosni smo na doseženo, a nas veliko dela še čaka. Zaradi predhodno slabo vzdrževanega sistema ogrevanja še vedno prihaja do občasnih prekinitev ogrevanja, prav tako do izpadov ogrevanja sanitarne vode. Napake nemudoma odpravimo in stanovalci jih ne občutijo. V prostorih fizioterapije smo sanirali odpad ometa, ki nastaja zaradi neustrezne hidroizolacije, oprema v kuhinji in pralnici je zastarela, poškodovana je dovozna pot do objekta, zamenjati bo potrebno 2 plinska bojlerja za ogrevanje, postopno nadomestiti iztrošena dvigala, poskrbeti za adaptacijo strehe, urediti klicni center, zagotoviti WI FI po celotnem objektu. Prav tako nas čaka celotna obnova štirih oddelkov (zamenjati bo potrebno tla, vrata, beljenje, prezračevalni sistem, klicni center, WI FI ureditev….), kar je naš skupni načrt in cilj.

IZBOLJŠEVANJE POGOJEV BIVANJA IN DELA:
Celoten mandat zaznamuje nenehna skrb za naše stanovalce in naše zaposlene, da bi slednji lažje zmogli napore. S sodelavci smo postali povezana ekipa, ki sledi skupnemu cilju – to pa je zadovoljstvo naših stanovalcev in svojcev. Skupaj ustvarjamo organizacijsko kulturo, znotraj katere so sodelavci spoštovani in cenjeni in posledično predano in z veliko pozornostjo skrbijo za naše stanovalce in jim zagotavljajo domačnost bivanja. Ves čas, z izjemo obdobja epidemije, zagotavljamo polno zasedenost doma in s tem prispevamo k reševanju problematike starejših v lokalnem okolju. Zadevamo se, da to ne bi bilo mogoče brez predanega dela naših sodelavcev, zato za vse skupaj kot tudi za vsakega posebej postorimo vse, kar je v naših močeh.
Izboljšujemo tudi pogoje bivanja za naše stanovalce. Prostorska razgibanost DSO Kamnik je zahtevala večjo prisotnost zdravstvenega osebja na oddelkih, zaradi česar smo uredili prostore za osebje (sedaj tudi reorganiziramo način delitve zdravil) in omogočili enostavnejše vpisovanje storitev na oddelkih. Izgradnjo kavarne, ki smo jo združili z recepcijo, smo prepoznali kot možnost socialnega prostora, v katerem se stanovalci srečujejo, družijo ob dogodkih, se družijo s svojci, zamenjajo bivalni prostor in so del živahnega dogajanja.
Smernice bivanja v socialnovarstvenih zavodih so usmerjene h gospodinjskim oblikam, kar DSO Kamnik prostorsko še ne omogoča povsem. Temu smo se skušali vsaj približati z ureditvijo dnevnih prostorov na oddelkih A, C in D (povečanje prostora z odstranitvijo predelne stene, menjava talnih oblog, stenske obloge, nova svetila). Prostori omogočajo skupinske aktivnosti in prijetno bivalno okolje.

STROŠEK PRENOVE DNEVNIH PROSTOROV NA C IN D ODDELKU:
Prenova dnevnih prostorov je stala 27.700,92 EUR – sredstva so bila predvidena v finančnem načrtu. Storitev prenove je izvedlo podjetje Ural d.o.o.

VODJA VZDRŽEVANJA:
Vodja vzdrževanja po stopnji izobrazbe ustreza zaposlitvi na delovnem mestu, za katerega ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Glede na njegova formalna in neformalna znanja uspešno organizira delo v tehnični službi, ustvaril je ugodno delovno klimo med zaposlenimi v tehnični službi, uživa ugled in zaupanje sodelavcev in izraža visoko stopnjo skrbi za sodelavce in stanovalce.
S soglasjem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, je vodja vzdrževanja pred sklenitvijo pogodbe pridobil 5 plačnih razredov izrednega napredovanja, v času zaposlitve v DSO Kamnik ni napredoval. Takšno napredovanje so pridobili tudi nekateri ostali sodelavci na deficitarnih področjih. Prav tako smo možnost premestitve na delovna mesta z višjimi plačnimi razredi proučili na vseh deloviščih in posamezne delavce premestili na bolje plačana mesta.

SKRB ZA SODELAVCE:
Ko sem prevzela vodenje doma, sem bila soočena z izjemno fluktuacijo kadra tako v kuhinji, tehnični službi kot tudi v zdravstveni negi. Zaposleni so odhajali v želji po ustreznejšem delovnem času, višji plači, želji po novih izzivih, zato je bila prioriteta, da poskušamo zadržati sodelavce in zaposliti manjkajoče. Kljub temu, da smo domovi nenehno soočeni s kadrovskimi izzivi, zlasti na področju zdravstvene nege in računovodstva, sem ponosna, da zaposlujemo 114 sodelavk in sodelavcev, ki predano skrbijo za 191 stanovalcev. S sodelavci soustvarjamo ustrezne pogoje za stanovalce in svojce, ki večkrat izrazijo svoje zadovoljstvo, kar odtehta vse naše napore. Veseli smo, da sedaj diplomirano zdravstveno osebje izpolnjuje pogoje za mentorstvo in pridobivamo naziv učna baza. Na področju izvajanja praktičnega dela sodelujemo s srednjo zdravstveno šolo in različnimi fakultetami s področja zdravstvene nege, fizioterapije, delovne terapije. Po obdobju epidemije smo ponovno vzpostavili prostovoljno delo in imamo 22 prostovoljcev, ki nudijo družabništvo našim stanovalcem.

PREHRANA:
Stanovalci posebej in večkrat pohvalijo tudi prehrano. Pripravljamo jo skladno s smernicami in normativi, upoštevajoč predloge stanovalcev, svojcev in zaposlenih. Prehrana je pestra in raznolika. Stanovalcem veliko pomeni domač okus hrane. Dnevno pripravimo obroke za 191 stanovalcev in 42 do 45 zunanjih uporabnikov, ki jim dostavljamo kosilo na dom. Stanovalcem zagotavljamo tudi sladkorno in žolčno prehrano oziroma prehrano, glede na navodila zdravnika, prilagodimo individualno. Pri pripravi prehrane ne varčujemo, saj želimo zagotavljati kakovostno prehrano. Prehrano dobro načrtujemo, da ne ustvarjamo prevelikih količin presežkov prehrane. Prehrani se posvečamo z vso skrbnostjo in predanostjo ter z mislijo na potrebe naših stanovalcev, zato očitki o enoličnosti in slabi kakovosti zagotovo ne držijo.

ZDRAVSTVENA NEGA:
Ob nastopu mandata je bilo s strani zaposlenih in moje strani prepoznana potreba po spremembah v zdravstveni negi, zaradi česar smo pristopili k vzpostavitvi vodenja po oddelkih. Zaradi kadrovskih sprememb in epidemije so spremembe potekale zelo počasi in se nadaljujejo po zaposlitvi nove vodje. Slednja prepoznava potrebe stanovalcev glede izvajanja zdravstvene nege. Prednostno je pristopila k oblikovanju delovne skupine v ZNS in začela s postopnim uvajanjem sprememb, skladno s priporočili nadzora zdravstvene nege in smernicami ter standardi glede zdravstvene nege in oskrbe. Pri delovnem procesu odgovorno vključujemo priporočila nadzornih organov, službo ZNS smo tudi vključili v revizijo. Veliko pozornost namenjamo medsebojni komunikaciji in sprotnemu reševanju težav. V službi zdravstvene nege je bilo organiziranih veliko izobraževanj na temo komunikacije, odnosa do sočloveka, preprečevanja izgorelosti ipd. Vsakodnevo imajo zaposleni možnost posredovati informacije na predaji službe in delovnih sestankih. O vseh predvidenih spremembah smo obvestili zaposlene, želeli pridobiti njihove predloge in mnenja in se za vpeljavo novosti odločili skupaj ter tudi po posvetu s sindikatom. Kot direktorica DSO Kamnik nisem prejela nobene informacije o nezadovoljstvu z odločitvami in programom zdravstvene nege in/ali vodje. Sodelavci vodjo cenijo in ji zaupajo.

V nadaljevanju želimo podati še pojasnila glede ostalih izpostavljenih očitkov:

Stropni reflektorji: Ne beležimo nobenih pritožb stanovalcev, svojcev ali zaposlenih glede stropnih luči. Tudi v prenovljenih prostorih na oddelku A, C in D so nameščene luči na način, da ne motijo stanovalcev, na kar smo bili pri izbiri in nameščanju še posebej pozorni.

Ozvočenje: Ozvočenje ob preteklih obnovah žal ni bilo urejeno, zato ureditev sedaj dopolnjujemo skladno s finančnimi možnostmi. Delno smo ozvočenje, skladno z možnostmi objekta, že uredili in sistem postopoma izboljšujemo.

Pipe: Ne beležimo nobenih pritožb stanovalcev, svojcev ali zaposlenih glede pip. Pipe se sproti pregledujejo, zaposleni o morebitnih okvarah takoj obvestijo tehnično službo. Tehnično opremo vzdržujemo redno in po potrebi takoj poskrbimo za menjavo.

Omet: Razen v prostorih, kjer se je zgodila poplava zaradi izliva vode, omet ne odpada oz. v kolikor se to zgodi, situacijo saniramo takoj po osušitvi. Zaposleni o potrebnih popravilih takoj obvestijo tehnično službo.

Avtomati: Po otvoritvi kavarne potrebe po dveh kavomatih ni bilo več. Zaradi dostopnosti smo en avtomat pustili na oddaljenem oddelku, sicer kavo postrežemo iz kavarne stanovalcem v sobe. Stanovalci / svojci si kavo in enostavnejše obroke lahko pripravijo tudi v čajnih kuhinjah na oddelkih.

Knjižnica: Knjižnica je bila ob nastopu mojega mandata stanovalcem dostopna ob »uradnih urah«, sicer pa je bil prostor zaklenjen. Z ureditvijo dnevnega prostora (dnevna soba) smo police s knjigami uredili na način, da so knjige dostopne ves čas po celotnem domu in jih stanovalci lahko vzamejo v roke, kadarkoli si to zaželijo.

Mobing: Pritožb glede mobinga v času mojega mandata ne beležimo. Imamo imenovano odgovorno osebo za mobing in sodelavci poznajo pritožbene poti. V domu spodbujamo organizacijsko kulturo spoštovanja, zaupanja in varnosti.

Bivši sodelavci:
Zaposlene spodbujamo, da skupaj ustvarimo dobro delovno klimo in prepoznamo, da je delo v domu kljub slabemu plačilu in zahtevnemu delovnemu času, lepo, saj skrbimo za stanovalce v občutljivem obdobju in se hkrati tudi pripravljamo na starost svojih staršev in našo starost. Kljub temu posamičnih odhodov, ki se praviloma zgodijo zaradi ustreznejših delovnih pogojev, boljšega plačila ali zapuščanja socialnovarstvene dejavnosti, ne moremo preprečiti. Zavedamo se, da je vsakdo od sodelavcev, ki je bil v določenem obdobju zaposlen pri nas, pomembno prispeval k razvoju in stanju DSO Kamnik. Zahvaljujem se jim za vse izkušnje in jim pri novih izzivih želim vse dobro.

Računovodstvo:
Tudi na področju podpornih služb se domovi srečujemo s kadrovsko stisko, še posebej na področju računovodstva, kjer se srečujemo s specifikami finančnega poslovanja na področju javnih zavodov. Za vodenje računovodstva smo začasno pooblastili zunanje računovodstvo. Za nemoteno obračunavanje plač in zagotovitev rednega nakazila plač pa je začasno poskrbela upokojena sodelavka.

Kuhinja:
Prejšnje vodstvo me je seznanilo z organizacijskimi, odnosnimi in drugimi težavami v kuhinji, zaradi česar smo odgovorno pristopili k izboljšavam in krepitvi vodenja. Ekipa se je okrepila, vodja sodelavce lepo vodi in povezuje.

Negativno poslovanje:
Razlogi, da DSO Kamnik ne ni mogel poslovati pozitivno, so znani: izrazit porast stroškov živil in energentov, prizadevanja za dostopno ceno oskrbe, visoki stroški dela, dodatni stroški študentskega in pogodbenega dela zaradi visoke stopnje bolniško odsotnega kadra…. Zavod je v letošnjem letu usklajeval cene, pri čemer smo s ceno oskrbe v okvirih povprečne cene oskrbe v državi, s slednjo pa ne pokrivamo celotnega porasta stroškov dela. Rast povprečne plače na zaposlenega brez prispevkov delodajalca je porasla za 34,02 %, s predlaganim povečanjem pokrivamo 20,72 % porasta, razlika še vedno ostaja nepokrita. V prvem polletju 2023 v primerjavi s polletjem preteklega leta beležimo na postavki stroška živil 9 % porast. Ocenjen porast stroška energije je v višini 125 %. Na postavki stroškov študentskega dela smo ocenili 12 % porast glede na preteklo leto. Zavod skrbno načrtuje izdatke in investicije, racionalno razpolaga s sredstvi, vendar polno zasedenost kapacitete zavoda, upoštevaje elemente delovno pravne zakonodaje (zagotavljanje odmorov…), lahko zagotavlja le z zaposlovanjem dodatnega kadra (študenti, pogodbeniki). Na visoke izdatke zaradi zunanjih dejavnikov (živila, energenti, zakonske zahteve…) nimamo vpliva. Naša prizadevanja so ves čas usmerjena k polni zasedenosti, saj se zavedamo velike problematike oskrbe starejših v lokalnem okolju. Vsakodnevno se odzivamo na potrebe in stremimo k racionalizaciji, z velikim prizadevanjem in našo zavezo, da kakovost izvajanja storitev ne bo upadla.
Enakopraven odnos z vsemi sodelavci
Od samega začetka si prizadevam za enakopraven in spoštljiv odnos do vseh sodelavcev. Za vse veljajo ista pravila in pričakovanje, da je delo dobro opravljeno in da so naši odnosi in komunikacija profesionalni.

Kaj cenim, spodbujam in kako vodim:
Moje vrednote in tudi vrednote doma so poštenost, odgovornost, zaupanje. Pri sodelavcih cenim spoštljiv odnos do stanovalcev, odgovornost v delovnem procesu, pripravljenost k podaji predlogov, pripravljenost na medsebojno komunikacijo. Veseli me, da zaposleni prepoznavajo potrebe stanovalcev, se odzovejo na pripombe svojcev, če predlagajo drugačen način dela, če sprejmejo predloge za izboljšave. Veliko mi pomeni, da se zaposleni v primeru dilem obrnejo name, da najdemo skupne rešitve. Spodbujam delovne sestanke, neformalna druženja, podpiram promocijo zdravja na delovnem mestu, soustvarjanje načrtovanih sprememb, povezovanje in spoštljivo komunikacijo med nami. Ocenjujem, da sem vodja, ki gradi na soustvarjanju delovnega procesa, z dejstvi skušam vplivati na razmišljanje zaposlenih glede poslanstva naših zaposlitev in skušam doseči konsenz z zaposlenimi. Avtoritarno vodenje, ki mi je očitano, ni v moji naravi. Sem človek dogovora, sodelovanja in spoštljive komunikacije.

Maja Gradišek, direktorica DSO Kamnik

DOSTOPNOST